Σχετικά με εμάς

Το R-ValuE (Promoting R-Valuation of second-hand useE)

είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που διαρκεί από 01/12/2022 έως 30/11/2024 (24 μήνες)

Περίληψη του έργου: Οι νεότερες γενιές είναι το μέλλον! Η κατανόηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξεκινά από τις μικρές ηλικίες. Ενώ η υποβάθμιση του περιβάλλοντος προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η πρόσφατη πανδημία του κοροναϊού κατέδειξε ξεκάθαρα πόσο καλά λειτουργεί το περιβάλλον μας όταν μειώνεται η ανθρώπινη καταστροφική δραστηριότητα. καθώς οι χώρες προσπαθούν να επαναπροσεγγίσουν, το έργο R-ValuE εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να αντιμετωπίσει τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας (μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε και απορρίψτε δυσμενείς πρακτικές), εστιάζοντας στον πυλώνα της εκπαίδευσης. Το R-ValuE είναι ένα καινοτόμο έργο που χρησιμοποιεί μια πρακτική προσέγγιση υπό την καθοδήγηση των μαθητών για την προώθηση της αειφορίας στα προγράμματα σπουδών της τάξης με έμφαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ακόλουθες χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο είναι οι εξής Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Τουρκία και Κύπρος.

Στόχοι

 • Να εισαγάγουν την γνώση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στα σχολικά προγράμματα και να την καταστήσουν πυλώνα της εκπαίδευσής τους έχοντας άμεσο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 • Να δημιουργηθεί μια πολυεθνική κοινότητα ανθρώπων που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της περιβαλλοντικής αλλαγής.

 • Να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της αποκτηθείσας γνώσης και των ενεργειών συμπεριφοράς που αφορούν τη βιωσιμότητα στον νεότερο πληθυσμό.

 • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μαθητών από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης.

 • Να χρησιμοποιεί πραγματικές εμπειρίες και δραστηριότητες των μαθητών για να καταδείξει τον ρόλο της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση.

 • Να ενθαρρύνουμε μαθητές και δασκάλους από σχολεία 6 διαφορετικών χωρών να αναλάβουν ενεργή δράση έξω από την τάξη.

 • Να ξεκινήσει η κοινωνική αλλαγή που επιβάλλει πολιτικές κατά της κλιματικής αλλαγής.

 • Να προωθήσει την πρακτική περιβαλλοντική εκπαίδευση και πρόληψη βάζοντας τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους πράσινα edu-games, να ξεκινήσουν σχολικούς κήπους, να καλλιεργήσουν τη δική τους τροφή, να κάνουν κομπόστ, να ανακυκλώσουν στο σχολείο και στο σπίτι, να αποκαταστήσουν τοπικές υποβαθμισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων καινοτόμων ιδεών που δημιουργούνται από μαθητές από 6 σχολεία της ΕΕ, καθώς και κοινή χρήση με άλλους, και δημιουργία ενός ενεργού χώρου μάθησης για τους συμμετέχοντες».

Πακέτα εργασίας

 • WP1 - Διαχείριση έργου

 • WP2 - Τι είναι το πράσινο; Διερεύνηση & Μεθολογικό eBook

 • WP3 - Ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στο σχολείο

 • WP4 - ""Practice Green"": Εργαλειοθήκη & πιλοτική

 • WP5 - Διάδοση & Βιωσιμότητα: Πλατφόρμα GOER "

Ομάδες-στόχοι

Άμεσες ομάδες-στόχοι:
 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο έργο ως εθελοντές.
 • Συμμετέχοντες που θα επιλεγούν για να λάβουν μέρος στις πιλοτικές δραστηριότητες.
Έμμεσες ομάδες στόχου:
 • Μαθητές και δάσκαλοι από σχολεία που δεν θα συμμετάσχουν άμεσα στο έργο αλλά ενδέχεται να επηρεαστούν από τα αποτελέσματα του έργου μέσω της προώθησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στα σχολικά προγράμματα.
 • Η ευρύτερη κοινότητα που θα επωφεληθεί από την περιβαλλοντική αλλαγή που δημιουργείται από τους συμμετέχοντες που αναζητούνται ως πολλαπλασιαστές και παράγοντες αλλαγής.
 • Άτομα που θα προσεγγιστούν μέσω της προώθησης εκδηλώσεων πολλαπλασιασμού με χρήση ψηφιακών μέσων όπως αποστολές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο του έργου.
 • Μέλη της οικογένειας.
 • Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της αειφορίας.
 • Δημόσιες αρχές με αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευση
 • Τώρα και μελλοντικοί φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε όλη την ΕΕ.
Ενδιαφερόμενα μέρη:
 • Σχολεία, ημερήσιοι σταθμοί, νηπιαγωγεία, ομάδες νέων (αθλητισμός, αναψυχή, πολιτιστικός).
 • ΜΚΟ.
 • Παροχείς κατάρτισης και εκπαίδευσης.
 • Φιλανθρωπικά ιδρύματα, εθελοντικές ομάδες.
 • Κέντρα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Δημόσιοι φορείς και αρχές.
 • Υπουργεία και Εθνικοί φορείς.
 • Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, (τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί)”